skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

1. Quyền lợi

– Được Trường ưu tiên cung cấp sinh viên thực tập, việc làm khi cần.

– Được tham gia mạng lưới kết nối sinh viên, CSV của trường để có cơ Mạng lưới tự giới thiệu và chia sẻ thông tin.

– Được sử dụng tài nguyên thư viện (tham khảo tại chỗ), thư viện điện tử của trường.

– Được nhận thư mời tham dự các hoạt động thể dục – thể thao, giải trí; Hội thảo do trường tổ chức.

– Được nhận các bản tin và các khóa học mới của trường hàng tháng qua e-mail.

– Được đề xuất về những vấn đề phát triển Mạng lưới, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng dịch vụ Mạng lưới.

– Được cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ của các CSV khác.

– Thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Mạng lưới, Trường thì được Ban Điều phối Mạng lưới Cựu sinh viên đề xuất khen thưởng.

2. Nghĩa vụ

– Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Mạng lưới, các quyết định của Mạng lưới.

– Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Mạng lưới.

– Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Mạng lưới.

– Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Mạng lưới, thực hiện mọi việc dưới danh nghĩa của Mạng lưới phải theo đúng qui định của trường HUST; không làm ảnh hưởng đến uy tín của Trường, Mạng lưới cũng như các thành viên khác trong Mạng lưới.

– Chia sẻ các giá trị HUST, góp phần xây dựng hình ảnh HUST lớn mạnh.

– Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các thành viên khác.

Back To Top