skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Tên chính thức: Mạng lưới Cựu sinh viên Bách Khoa Hà Nội

Tên giao dịch trong nước: Mạng lưới Cựu sinh viên HUST, viết tắt HUST Alumni

Tên giao dịch nước ngoài: HUST Alumni

Tên viết tắt tiếng Anh: HUSTA

Mạng lưới có logo và thẻ Mạng lưới viên riêng. Việc cấp phát sử dụng, quản lý thẻ Mạng lưới viên theo quy định của Mạng lưới.

Back To Top