skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

DANH SÁCH BAN ĐIỀU PHỐI MẠNG LƯỚI ALUMNI

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Chức trách
 1 Ông Nguyễn Quân Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chủ tịch
 2 Ông Tống Quốc Đạt Chánh VP Bộ Kế hoạch đầu tư Phó Chủ tịch
 3 Ông Lê Quang Khải Tổng giám đốc Công ty TNHH công nghệ thực phẩm châu Á Phó Chủ tịch
4 Ông Đỗ Duy Hưng Chủ tịch Công ty 3C Ủy viên
5 Ông Dương Quốc Tuấn Chủ tịch Tập đoàn Austdoor Ủy viên
 6 Ông Nguyễn Quang Chương Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp ĐHBK HN Ủy viên – Thư ký
 7 Bà Phạm Thị Bích Ngọc Giám đốc Công ty THNN Nam Phương Xanh Ủy viên
 8 Ông Phạm Đình Đoàn Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Ủy viên
 9 Ông Trần  Đắc Khiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty May Việt Thắng Ủy viên
 10 Ông Nguyễn Đăng Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Ủy viên
11 Ông Lê Hiếu Học Trưởng phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu ĐHBK HN Ủy viên
12 Ông Trần Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác đối ngoại ĐHBK HN Ủy viên
Back To Top