skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng nhựa tại Việt Nam gắn liền với 60 năm phát triển của đất nước Công ty CP Nhựa…

Back To Top