skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Danh sách Ban liên lạc các địa phương

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG  (Kèm theo Quyết định số 2501 /QĐ-ĐHBK-CTCT-CTSV, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) TT Họ và tên Khóa và ngành…

Ban liên lạc các ngành & khoa viện

DANH SÁCH TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC CÁC NGÀNH, KHOA/VIỆN ĐÀO TẠO  (Kèm theo Quyết định số 2501 /QĐ-ĐHBK-CTCT-CTSV, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) TT Họ và tên Chức vụ Đơn…

Back To Top