Đại học Bách Khoa Hà Nội

(05/05/2016)

Le Viet Thanh f88cc

Điển hình CSV Bách Khoa có thể thành công ngay cả khi làm trái nghề: Anh Lê Việt Thanh, SV K29 Nhiệt, kinh doanh BĐS Công nghiệp và siêu thị. Chủ sở hữu chuỗi siêu thị cao cấp Queenland