Đại học Bách Khoa Hà Nội

(23/03/2016)

Nguyen Tran Toan f2825

Ông Nguyễn Trần Toàn - Phó Tổng GĐ – Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý