Đại học Bách Khoa Hà Nội

(23/03/2016)

Nguyen Quoc Truong 812f3

Ông Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý

“Tôi rất ấn tượng về những kiến thức và hiểu biết của các giảng viên của Khoa”